• heroicons/outline/check Gratis verzending vanaf € 150,- incl. BTW
  • heroicons/outline/check Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden
  • heroicons/outline/check Snelle service
  • heroicons/outline/check Meer dan 60 jaar ervaring

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid: de algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders, en de klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen zijn ons alleen tegenstelbaarwanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard. Verkoopsvoorwaarden op de eigen bestelbon van de koper worden niet aanvaard.
2. Offerte en orderbevestiging: onze offertes gelden slechts ten titel van inlichting. Elke bestelling op offerte verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging. Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de acht dagen op straffe van verval.
3. Monsters, beschrijvingen e.d.: Onze monsters, tekeningen, opgegeven afmetingen en gewichten e.d. worden slechts verstrekt als benaderende beschrijving van onze producten, en eventuele afwijkingen ervan kunnen door de koper nooit worden ingeroepen om afneming of betaling te weigeren, hetzij om verbreking of schadevergoeding te vorderen.
4. Leveringstermijn: Eventuele door ons opgegeven leveringstermijnen zijn enkel benaderend en nooit bindend, en vertraging kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, in zoverre dit op voorhand en schriftelijk is overeengekomen. Indien onder beding van schadevergoeding een bindende termijn is overeengekomen, zullen wij ingeval van overmacht of buitengewone omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, vervoers- of personeelsstaking, tekorten bij leveranciers (e.d. niet limitatief opgesomd)het recht hebben, hetzij de levering op te schorten tot de bedoelde omstandigheden zijn geëindigd, hetzij aan de verkoop verzaken, zonder enig recht van de koper op schadevergoeding, zowel in het eerste als in het tweede geval.
5. Transport, risico en afneming: order hoger dan € 495.- exclusief B.T.W. worden franco huis geleverd. Voor buitenlands orders geldt levering ex works. De goederen reizen steeds op risico van de koper. Gekochte goederen dienen te worden afgenomen, ten laatste veertien dagen na hun terbeschikkingstelling bij gebreke waarvan wij, zonder verdere ingebrekestelling, de goederen kunnen factureren en betaling vorderen of de verkoop van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of derden opgeslagen worden. In het tweede geval is de koper een conventionele, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de waarde van de verkoop.
6. Eigendomsvoorbehoud: De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de koper, nadat deze de goederen volledig heeft betaald, met alle eventuele kosten en lasten aan de levering verbonden. Voordien kan hij er op geen enkele wijze over beschikken.
7. Stellen van zekerheid en schorsen levering: Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden machtigt de koper ons steeds, alvorens te leveren, of met de levering verder te gaan, een bankgarantie te vragen voor het nakomen van zijn betalingsplicht, bij gebreke waarvan de leveringsplicht wordt opgeschort. Idem zolang de koper niet heeft voldaan aan betalingsverplichting uit eerdere leveringen. Alle goederen van eenzelfde koper zijn onderworpen aan dezelfde overeenkomst, ook bij opeenvolgende prestaties, en onderworpen aan retentierecht.
8. Garantie en klachten: Klachten (voor zichtbare gebreken) zijn slechts geldig en ons tegenstelbaar indien zij aangetekend gebeuren, binnen de 8 dagen na levering of terbeschikkingstelling, en aan ons kantoor te Kontich. Elke garantie –voor zichtbare gebreken- vervalt indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, of –in het algemeen- ingeval van onoordeelkundig gebruik of niet volgens de gebruiksaanwijzingen.
9. Prijzen: Indien tussen bestelling en levering, zelfs na het verstrijken van de voorziene termijn, onze kosten zijn gestegen t.g.v. valutanotering, loonsverhogingen, grondstoffenprijzen, maatregelen van eigen of vreemde overheid, zijn wij gerechtigd deze stijging aan de koper door te rekenen, tot max. 10 %. Indien de verhoging 10 % overschrijdt heeft de koper het recht aan de koop te verzaken, zonder recht op enige schadevergoeding
10. Betaling: Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar te Kontich, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betalingen via overschrijving dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. In dit geval wordt een korting toegestaan van 1,5 %.
11. Wanbetaling: Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een nalatigheidsinterest meebrengen van 12% per jaar, en bovendien verhoogd worden, eveneens van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, met een conventionele, forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding van 10 %, met een min. van € 50,-.
12. Verbreking: Het hierboven bedongen houdt géén verzaking in van ons recht, om in geval van wanbetaling, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Indien een verkoop wegens fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk wordt verbroken, zal ons wegens gedane kosten en gederfde winst, een conventionele en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20 % op het bedrag van de verbroken verkoop, met daarboven de kosten voor het recupereren van de betrokken goederen en eventueel herstel in oorspronkelijke staat.
13. Bevoegdheid en toepasselijk Recht: Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst of factuur aanleiding zou geven, zullen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken, die vallen onder het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Antwerpen, (alle rechtbanken van de provincies Antwerpen en Limburg, naar onze eigen keuze) en worden beheerst door de toepassing van het Belgisch Recht.